Aktuellt

Remiss – Vänsterpartiets internationella program

Vårt nya internationella program är nu ute på remiss. Remisstiden går ut den 20 juni kl. 24.00. Remissyttranden skickas till: [email protected] Förslaget till nytt internationella program är nu färdigt för remissbehandling. Alla medlemmar i partiet, partiföreningar och distrikt har rätt att komma med remissyttranden. Skicka remissyttranden som bifogad word-fil och /eller inklistrat direkt i mailet. Yttrandena skall vara konkreta och innehålla förslag på stryknngar, ändringar eller tillägg i programförslaget. Hänvisa till stycke-numreringen i den utskickade texten. Programmet kommer att omarbetas utifrån inkomna remissyttranden, och sedan skickas ut för behandling på den internationella konferensen den 22-23 oktober i Örebro. Då kommer...

Miljöprojekt – Murade ugnar till Bulej, Guatemala

Vi har nästan lyckats samla in alla pengar och arbetet med ugnarna har påbörjats. Ännu fattas 20 000 kronor som vi måste samla in…… Kvinnoföreningen Asmuch i Bulej, Huehuetenango, Guatemala har fått hjälp av oss med rösträtt och att bilda en kvinnoförening. Nästa steg är att vi hjälper dem att få riktigt murade ugnar. Både av miljöskäl och hälsoskäl. Det går åt mycket ved till öppna eldstäder inne i husen. Den stickande röken gör också kvinnor och barn ständigt sjuka i luftrörskatarrer. Tack vara solidariska människor har vi lyckats samla in 110 000 kronor. Nu fattas ”bara” 20 000 kronor....

Samarbetsgruppen mot rasism och främlingsfientlighet

I Tyresö kommun har samtliga partier i kommunfullmäktige bildad en arbetsgrupp för att informera om och bekämpa de rasistiska och främlingsfientliga krafter, som tyvärr alltmer breder ut sig….. Samarbetsgruppen bildades för snart två år sedan. Samtliga partier i kommunfullmäktige, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet är med i arbetsgruppen. Under förra året tog vi fram en gemensam broschyr ” fastna inte i råttfällan”, med information om vad de rasistiska och främlingsfientliga krafternas budskap är i verkligheten. Denna broschyr sändes till samtliga hushåll. Nu under våren är vi några stycken från varje parti, utom centern och kristdemokraterna, som är...

Regionalpolitiskt program för Vänsterpartiet

Den 18 mars behandlade partistyrelsen förslaget till regionalpolitiskt program. Den 29 april fattar partistyrelsen definitivt beslut om vänsterns regionalpolitiska program. Det här är mitt land!</ Det här är ditt land!</ från Ale stenar till Norra Lappland</ från Bohus klippor till Gotlands raukar</ Landet, det tillhör dig och mig!</ FÖRSLAG TILL REGIONALPOLITISKT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET Under nära tre timmar diskuterade partistyrelsen den 18 mars förslaget till regionalpolitiskt program. Partistyrelseledamöterna föreslog många bra förbättringar. Stockholms distriktet hade inte hunnit svara inom remisstiden och hade ett omfattande ändringsförslag. Bland annat yrkade Måns Almqvist ( Stockholm) på att det skulle finnas en särskilt bilaga...

Tyresövänsterns budgetförslag 2005

Vänsterpartiet tar sina vallöften på allvar. Vi måste se till att skolan/skolbarnsomsorgen och förskolan får mer resurser. Vi kan inte fortsätta att ta in allt fler barn i klasserna samtidigt som vi drar ned på lärartätheten. Därför föreslog vi en skattehöjning på 50 öre år 2005! EN KORT SAMMANFATTNING AV TYRESÖVÄNSTERNS BUDGET 2005 Med vårt budgetförslag och en skattehöjning på 50 öre, kan vi i Vänsterpartiet påbörja arbetet med att uppfylla våra löften inför valet 2002. Vi satsar dryga 30 mkr på att våra barn och ungdomar skall få en bra förskola/skolbarnsomsorg och grundskola. Det är en rejäl förstärkning och...

Guatemalaprojektet

Vänsterpartiet i Tyresö har sedan 1999 ett projekt med ett systerparti U.R.N.G i Guatemala, Huehuetenango. Just nu arbetar vi med utbildning för U.R.N.G:s medlemmar. Vi samlar också in pengar för att hjälpa invånarna i byn Bulej att få riktiga ugnar för att förbättra miljön och hälsan. Sedan 1999 har Vänsterpartiet i Tyresö ett projekt tillsammans med U.R.N.G i Huehuetenango. De första två åren använde vi till att lära känna varandras förhållanden. Därefter arbetade vi med att hjälpa kvinnorna i Huehuetenango, byn Bulej, att få sin rösträtt. Eftersom de inte är mantalsskrivna, kan de heller inte rösta. Tack vare oss, och...

Utställning av detaljplan för Sparvvägen – Kommunstyrelsen 2005-01-25

Vänsterpartiet anser att det är fel att den kommunala marken närmast vattnet blir kvartersmark och privatiseras genom försäljning till fastighetsägarna i området. Denna fråga är inte enkel och innehåller moment som gör att det kan känns ”fel” oberoende av vilket beslut kommunen fattar. Som förtroendevalda måste vi därför väga för- och nackdelar mot varandra. För vänsterpartiet har nackdelarna vägt tyngre om vi privatiserar marken. Skälen till detta är följande: Här kan du i bifogad fil läsa alla våra argument får att inte privatisera tomtmark. Du kan också läsa om hur vi ser på byggrätter och tomtstorlekar i Östra Tyresö. Reservationen...