• Hem
  • Resultat av för...
Aktuellt

Resultat av förhandlingarna och nomineringar.

Kommunstyrelsen

1 ordinarie plats och 1 ersättarplats

( Till dessa platser väljs den som blir gruppledare för kommungruppen samt ytterligare person, som är vald till kommunfullmäktige.) I kommunstyrelsen diskuteras alla frågor som rör kommunens verksamheter. Många av frågorna handlar om planerad nybyggnation, byggande av skolor, förskolor och äldreboenden. Dessutom har kommunstyrelsen huvudansvaret för kommunens ekonomi och varje månad redovisas det ekonomiska läget. Kommunstyrelsen förbereder också de ärenden som ska tas upp till kommunfullmäktige.

Ersättare i MSU och KLU

Till dessa platser kan endast de som sitter i kommunstyrelsen väljas. Kommunstyresen har två utskott, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) och kommunledningsutskottet (KLU). Där förbereds frågor som ska gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. MSU handlar mest om detaljplanearbetet för kommande nybyggnation medan KLU behandlar mer övergripande frågor som kommunens budget, personalfrågor, IT-frågor .

Barn- och utbilningsnämnden

1 Ersättare

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för grundskola, förskola, fritidshem och särskolan på grundskolenivå. Denna nämnd är den största av kommunens nämnder och ansvarar för ca två tredjedelar av kommunens ekonomi. Här beslutas hur stor skolpeng och förskolepeng ska vara för varje elev/barn, resurser till stödundervisning och modermåsundervisning. Dessutom planerar nämnden för nya grundskolor och förkolor.

Byggnadsnämnden

1 Ersättare

Nämnden ansvarar främst för myndighetsutövning enligt Plan och Bygglagen. Där behandlas t.ex. bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av bostäder. Eftersom nämndens uppdrag är strikt reglerad enligt lagen, är det sällsynt med ideologiska och politiska meningsskiljaktigheter.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 Ersättare

Nämnden ansvarar för kommunens gymnasieskola, som numera enbart har yrkesinriktade linjer. Här finns också introduktionsprogram för nyanlända och elever som inte klarat behörighet till gymnasieskolan. Dessutom finns en gymnasiesärskola. Nämnden är nyinrättat den här mandatperioden och gymnasiet tillhörde tidigare gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Till den nya nämnden hör också den kommunala vuxenutbildningen och SFI (svenska för invandrare)

Kultur- och Fritidsnämnden

1 Ersättare

Nämnden ansvarar för hela kommunens utbud av kultur, vilket innefattar våra bibliotek och olika typer av kulturevenemang. Dessutom har nämnden ansvar för samtliga våra idrottsanläggningar och ekonomiskt stöd till de olika kultur- och idrottsföreningarna i kommunen.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

1 Ersättare

Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen. Det innebär att de handlägger försörjningsstöd (socialbidrag), frågor som rör barn och ungdomar som far illa, missbruksvård, familjehemsplaceringar och fosterhem. Inför den här mandatperioden har också tillförts den enhet som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och flyktingmottagning samt frågor om integration (tidigare Arbetscentrum).

Äldre- och omsorgsnämnden

2 ersättare

Nyinrättad nämnd den här mandatperioden. Ansvarar för alla frågor som rör omsorgen om våra äldre, vilket innebär ansvar för våra äldreboenden och planering av nya äldreboenden Här ingår också kommunens hemtjänst. Dessutom har nämnden ansvar för omsorgen om funktionsnedsatta. Här beslutas allt som rör LSS reformen (personligassistans, avlösar- och ledsagarservice) samt gruppboenden för funktionsnedsatta.

Beredningen för medborgardialog och integration (BMI)

1 ersättare

Är en beredning under kommunstyrelsen. Här diskuteras och lämnas förslag i frågor som handlar om att utöka demokratin, medborgarnas inflytande och insyn i kommunens arbete. Dessutom diskuteras integrationsfrågor och beredningen har fått nya direktiv att lägga större fokus på hur vi kan förbättra integrationen för våra nyanlända.

Tyresö Bostäders styrelse

1 ersättare

Tyresö bostäder ägs av Tyresö kommun, men är ett aktiebolag. Det betyder att du kommer att sitta i bolagets styrelse som ersättare. Här diskuteras allt som rör Tyresö Bostäders nuvarande bostadsbestånd samt planering för nybyggnation.

Till sist, val av gruppledare till kommungruppen Gruppledaren ansvarar för att kalla kommungruppen till månadsmötena. Han/hon ska också vara ett stöd för de personer som sitter i nämnderna och de kan närsomhelst ta kontakt med gruppledaren för att diskutera ärenden som kommer upp i nämnderna. Gruppledaren håller också kontakt med de andra partiernas gruppledare eller kommunalråd. Han/hon har också huvudansvaret för att Vänsterpartiet årligen tar fram en alternativ budget för Tyresö kommun. Är du intresserad eller vill föreslå en medlem till någon av våra förtroendeposter eller helt enkelt anmäla dig själv, skriv ditt namn, epostadress och telefonnummer ! Ange vem du vill nominera och till vilket uppdrag. Du måste fråga den person du vill nominera om han/hon är intresserad av uppdraget. Nomineringarna skickas till epostadress; [email protected] Absolut senast 4 november vill jag ha in dina nomineringar. Nomineringarna kommer därefter den 5 november att diskuteras i nuvarande kommungrupp, som kommer föreslå kandidater till medlemsmötet den 11 november, då definitivt beslut ska fattas.

OBS; Glöm inte att du också kan nominera vem du vill välja till gruppledarposten.

Kopiera länk