• Hem
  • Ersättningsyttr...
Aktuellt

Ersättningsyttrande Arbetsmarknad och socialnämnden ang. Avveckling av forsknings- och utvecklingsenheten i FoU Södertörn

Ersättaryttrande till Arbetsmarknads- och socialnämnden

 

Ärende 3, Avveckling av forsknings- och utvecklingsenheten FoU Södertörn

 

Vänsterpartiet är negativa till att lägga ner FoU Södertörn. Vi tycker dessutom att utredningen som ligger till grund för beslutet är bristfällig, exempelvis så är endast de 10 socialcheferna tillfrågade i utredningen och inte medarbetarna, svarsalternativet Vet ej saknas vilket brukar vara vedertaget i en enkät. I en tidigare version av utredningen lyfte utredaren fram problem och utvecklingsbehov avseende kommunernas egna ansvar för styrning och implementering. Denna kritik plockades bort i den version som vi politiker har fått, detta enligt medarbetarna.

FoU Södertörn bedriver viktig forskning. FoU Södertörn ägs av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö. FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Utredningen beställdes av FoU Södertörns styrgrupp. Styrgruppen består av kommunernas socialchefer. När styrgruppen beställde en utredning så intervjuade utredaren socialcheferna om vad de tyckte om FoU Södertörn och om FoU Södertörn skapat något värde för kommunerna. Alltså, styrgruppen har beställt en utredning där utredaren frågar styrgruppens medlemmar om vad de tycker om verksamheten. Det hade varit värdefullt anser vi om även medarbetarna fick medverka i utredningen och ge sin syn på verksamheten.

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) är en funktion som fungerar som ett praktiskt verksamhetsstöd för kunskapsutveckling och som en dialogpartner mellan kommunal och nationell nivå. Deras gemensamma uppdrag är att bidra till att stabila och långsiktigt, hållbara strukturer kommer på plats i varje län/region gällande nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

FoU Södertörn har tillsammans med Storstockholm och övriga FoU-enheter planerat och arbetat för uppbyggnaden av RSS i Stockholms län. Strukturen har börjat sätta sig och innebär att FoU-enheterna i regionen har en aktiv roll i kunskapsstyrningen.

Att lägga ner FoU Södertörn innebär att kommunerna kommer att ställas utanför RSS Stockholm samt få minskade möjligheter för kommunerna att söka forskningsmedel.

Men konstigt nog hävdar utredningen att den nationella kunskapsstyrningen undergräver behovet av en FoU-enhet. Men i själva verket är det tvärtom. Medarbetare på FoU Södertörn har själva lyft att lägga ned FoU Södertörn i detta skede skapar frustration hos samarbetspartners från såväl universitet och högskolor som organisationen kring RSS.

Medarbetarna anser att de inte fått någon återkoppling från styrgruppen att de på något sätt varit missnöjda med verksamheten. I april fick FoU chefen besked om trolig nedläggning och medarbetarna fick den 23 maj veta att en utredning skulle göras och att verksamheten troligen skulle läggas ned. Vi anser att det är märkligt att det sker innan utredningen är gjord.

FoU Södertörn har 6,4 tjänster fördelat på 10 kommuner, kostnaden för Tyresös del är ca 428 tkr. Vänsterpartiet har en del frågor, t ex har Tyresö framfört kritik till FoU att man är missnöjd med deras insatser, hur ska kunskapsutveckling på denna nivå kunna ske i Tyresö i fortsättningen, hur ska forskningsmedel sökas och hur ska Tyresö kunna vara delaktiga i RSS utveckling? En annan viktig fråga är vad skulle allt detta bli för kostnad för Tyresö? I tjänsteskrivelsen står att ”Förvaltningen ser att tillgången till forskning inom socialt arbete snabbare och enklare kan tillgodoses på annat sätt.” Vi undrar på vilket sätt?

Vänsterpartiet tycker att det är mycket viktigt att våra verksamheter inte tappar kontakten med forskning och universitetsvärlden så att kunskapsutveckling hela tiden sker. Vi anser att medverka i FoU verksamhet bidrar dessutom till att det förebyggande sociala arbetet fortgår.

Om Vänsterpartiet hade haft rösträtt hade vi yrkat på avslag.

Tyresö 2019-11-26

För Vänsterpartiet Tyresö

 

 

Bo Richter (V)

Ersättare

Kopiera länk