Övrigt

Tyresövänsterns reservation – budget 2008

Borgarna valde att sänka kommunalskatten med 15 öre, istället för att satsa på eftersatta behov!

  

RESERVATION

Kommunfullmäktiges sammanträde 20007-11-15

§ 7 Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP 2008-2010

Vi i Vänsterpartiet reserverar oss till förmån för vårt alternativa budgetförslag 2008 samt KELP 2008-2010. 

I vårt budgetförslag 2008 uppfyller vi våra löften att satsa på våra kärnverksamheter och vi kommer att fortsätta göra det i kommande budgetar. Vårt förslag innebär fler lärare, mer personal i förskola och skolbarnsomsorg och fler händer i vården. Vi satsar också på att ha fullvärdiga fritidsgårdar i alla kommundelar, eftersom vi vet att våldet bland ungdomar ökar och våra ungdomar behöver en bra fritidsverksamhet. Eftersom arbetet med jämställdhet är ett högt prioriterad område för oss, föreslår vi att en jämställdhetsutvecklare anställs och att försöket på grundskolorna med en genuspedagog permanentas. Vårt Tyresö för alla, skall bli en jämställd kommun! Vi anser att Tyresö kan ta emot minst det dubbla antalet flyktingar ? från 30 till 60 personer ? och ge våra flyktingar som läser SFI och praktiserar en extra uppmuntran med en stimulanspeng på 500 kronor i månaden. Vårt mål är att Tyresö skall bli landets bästa kommun när det gäller flyktingmottagning!  I vår investeringsbudget satsar vi 4 miljoner kronor på att Tyresö kommun skall kunna leva upp till klimatmålen. Vi vill att handikappidrotten skall kunna utvecklas i kommunen och reserverar pengar för detta. Barnbidragshöjningar skall komma alla barn till godo även familjer som tvingas leva på försörjningsstöd.

 

För att förverkliga vår politik föreslår vi en skattehöjning med 40 öre, vilket betyder en skattesats på 19.88 per skattekrona. Vi i Vänsterpartiet finansierar alltid våra förslag och föreslår inga orealistiska besparingar eller besparingar som drabbar kärnverksamheterna. Det anser vi är att ta ansvar för politiken i Tyresö kommun!

 

En vecka före budgetfullmäktige den 15 november fick vi i Tyresö en ny skatteprognos – en förstärkning av budget 2008 med 15 miljoner kronor.

 

Den borgerliga majoriteten väljer då att i sista stund fatta beslut om att sänka kommunalskatten med 15 öre.  Istället för att sänka skatten borde den borgerliga majoriteten ha tagit itu med de problem vi ser i "borgarnas trivsamma Tyresö". Vi har landets näst sämsta lärartäthet, 287 plats av landets 290 kommuner. Nästa år kommer vi att placera oss på en "hedrande" 280 plats. Vi kommer fortfarande att vara ibland landets sämsta kommuner när det handlar om antalet anställda per barn inom skolbarnsomsorgen. Vi behöver ha mer utbildad personal inom äldreomsorgen. Förskolan, skolbarnsomsorgen, äldreomsorgen får inte ett enda öre utöver inflationsuppräkningen i borgarnas budget!

 

För Vänsterpartiet i Tyresö är den borgerliga politiken naturligtvis helt oacceptabel. Vi ser en mängd behov som vi som ansvarsfulla politiker måste tillgodose. Vi kan inte förstå att den borgerliga majoriteten är "nöjd" med utvecklingen i Tyresö, när de känner till bristerna och att personalen inom våra förskolor/skolor och äldreomsorgen går på knäna för att klara av att ge en så god kvalitet som möjligt.

 

I sista stund tog den borgerliga majoriteten tillbaka det orättfärdiga förslaget att höja älderomsorgstaxan – ett förslag som främst skulle drabbat våra äldre med låg pension. Den borgerliga majoriteten såg också en möjlighet att starta det ungdomscafé, som de lovat våra ungdomar. Allt detta hade inte hänt om Tyresö kommun inte fått ökade skatteintäkter!

 

Vi i Vänsterpartiet kommer att fortsätta kampen för att vår kommun skall bli "Ett Tyresö för Alla". Vi tar ansvar och vi finansierar vårt budgetförslag. Vår politik handlar om att våra barn och unga skall få en bra start i livet, våra äldre skall få en bra omvårdnad på gamla dagar, fler flyktingar kan få ett hem i Tyresö, vi vill ha en ökad jämställdhet i kommunen och bli Sveriges bästa miljökommun.

 

För Vänsterpartiet

Inger Gemicioglu och Ulla Hoffmann

Ledamöter kommunfullmäktige

Kopiera länk