Övrigt

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2008

Vänsterpartiet i Tyresö har utarbetat ett alternativt budgetförslag, som skall diskuteras i budgetfullmäktige den 15 november från klockan 15.00. Mötet är i C3L:s aula och är öppet för alla.

Här kan du läsa vänsterpartiets inledning till budget 2008. Tyvärr är det just nu fel på hemsidan, så det går inte att lägga in bilder eller bifoga några filer. Så snart felet är avhjälpt, kommer du att kunna läsa hela vårt förslag i en bifogad fil.

budget 2008.doc 

Nio år av borgerligt styre i vår kommun har satt sina spår, även om vi under de första åtta åren hade en arbetarregering, som hindrade borgarna att genomföra de mest vansinniga förslagen. Under parollen ”valfrihet” har ändå ett intensivt systemskifte tagit fart i Tyresö. De senaste nio åren har enbart privata förskolor startats. I dag drivs 43 % av våra förskolor av privata företag. Behovet av nya äldreboenden är stort, andelen pensionärer ökar markant under de närmaste åren. Den borgerliga majoriteten har endast beslutat om ett nytt äldreboende som är en totalentreprenad. Både byggnation och drift ska skötas i privat regi, kommunen ska endast köpa platser. Vi efterlyser ett större intresse från majoriteten att planera för äldreboenden, som motsvarar efterfrågan hos våra äldre.

Den borgerliga majoriteten har infört ”kundvalsmodellen” inom hemtjänsten, vilket betyder att våra äldre tvingasvälja mellan olika firmor när det gäller städning, tvätt och inköp. Nu finns också ett beslut att själva omsorgen ska skötas i privat regi. I valfrihetens namn är majoritetens mål att all hemtjänst ska privatiseras. Vår äldreomsorg kommer långt ned på listan av landets 290 kommuner ­-  258:e plats när det handlar om utbildade anställda och 228:e plats för boendestandard särskilda boenden.

Under de borgerliga åren har vi hamnat på näst sista plats bland Sveriges alla kommuner när det gäller lärartäthet. Skolbarnsomsorgen ligger också väldigt illa till med alltför stora grupper, 43,6 barn per avdelning mot riksgenomsnittet som är 31,7.

Den borgerliga majoriteten blundar fortfarande för de problem vi har i vår kommun. Trots att de vet att det prestationsbaserade ersättningssystemet inom förkola, grundskola, skolbarnsomsorg och gymnasium inte räcker till utan många resultatenheter tvingas spara och går med underskott, görs inga satsningar på att förbättra situationen. De enda gånger som borgarna åstadkommit någonting är när de tack vare den tidigare riksdagsmajoriteten kunnat få statsbidrag.

Tyresö kommun påverkas också av att vi under drygt ett år haft en borgerlig regering. Vi kan redan se konsekvenserna av deras politik. Klyftorna mellan rika och fattigare har ökat. Nedskärningar i a-kassa, begränsad tid för att ha a-kassa på halvtid, neddragning av pengar till den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsåtgärder, gör att fler människorblir utanför och beroende av försörjningsstöd. Fler arbeten skapas inte genom utanförskap och försämringar i socialförsäkringssystemen.  Förutom att människor far illa så blir resultatet att kommunerna får minskade skatteintäkter som i sin tur minskar möjligheten att ha en verksamhet med god kvalitet.

Den borgerliga majoriteten i Tyresö lägger nu fram en budget för 2008, som återigen visar på en ovilja att satsa på våra kärnverksamheter för att höja kvaliteten. Verksamheterna nöja sig med en uppräkning av löner och inflation på 2 % och uppräkning som beror på befolkningsförändringar. Tyresös hela budget omfattar 2008 1,6 miljarder kronor och av dessa har den borgerliga majoriteten diskuterat hur 15 miljoner kronor ska fördelas. I sista stund satsar de 9 miljoner kronor för att öka personaltätheten i grundskolan, eftersom kritiken mot vår låga lärartäthet har varit stark. Den satsningen tycker vi är positiv men inte tillräcklig för ett möta de behov som finns.

Vi vet att personalen inom våra verksamheter kämpar hårt för att ge så god kvalitet som möjligt med knappa resurser. Få anställda och ökad arbetsbörda ökar risken för sjukdom och arbetsskador. Rejäla satsningar på våra barn, unga och äldre lyser fortfarande med sin frånvaro. Den borgerliga majoriteten föreslår en höjning av Tyresös äldreomsorgstaxa. Det är verkligen att låta våra pensionärer drabbas av försämringar från alla håll. Pensionärerna har inte fått någon skattesänkning av den borgerliga regeringen. 2008 ska de dessutom i Tyresö betala mer för sin nödvändiga omvårdnad. Det anser vi är djupt orättvist mot våra äldre.

För den borgerliga majoriteten i Tyresö är det uppenbarligen viktigare att inte höja skatten, än att se till att våra barn och unga får en bra start i livet och att våra äldre och funktionshindrade får den goda omvårdnad de har rätt till. För borgarna är själva skattesatsen ett mål och inte ett medel för att förbättra verksamheterna. Emellertid verkar en skattesänkning inte genomförbar – ens för den borgerliga majoriteten.

Vänsterpartiet tar ansvar för och värnar om det välfärdssystem vi gemensamt byggt upp. Vi satsar på högre personaltäthet för våra barn och unga. Vi vill att det ska vara möjligt att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete. Om inte barnomsorgen byggs ut, tvingas många att stanna hemma med vårdnadsbidrag – en både dyr och ur jämställdhetssynpunkt ytterst tveksam lösning. Vi vill att våra äldre ska ha en bra, värdig och trygg ålderdom. Vi vill att vårt flyktingmottagande ska vara värdigt en solidarisk kommun. Tyresö kommun ska självklart ha en grön profil och därför måste arbetet med miljöfrågor prioriteras, om Tyresö på allvar ska bli en ekologiskt hållbar kommun. För att kunna utveckla välfärdssystemet och miljöarbetet anser vi att det är nödvändigt att höja skatten med 40 öre 2008. Det är en garanti för att vi kan behålla och långsiktigt förbättra de kommunala verksamheterna.

Vårt förslag till skattehöjning med 40 öre betyder 32 miljoner kronor mer till verksamheterna. För skattebetalarna innebär höjningen att den som tjänar 20 000 kronor i månaden får betala 80 kronor mer i skatt per månad. Med en lön på 25 000 kronor i månaden blir det 100 kronor mer per månad. Denna höjning anser vi vara ett måste för att våra barn, unga och äldre ska garanteras rätt till utveckling och trygghet.

Vänsterpartiet arbetar för en sådan utveckling i Ett Tyresö för alla!

Kopiera länk