Övrigt

Tio punkter från vårt kommunalpolitiska program 2007-2010

Här kan du läsa om de tio punkter som vi i Tyresövänstern anser är de viktigaste frågorna att satsa på under den kommande mandatperioden. Hela vårt kommunalpolitiska program kommer att läggas ut på hemsidan i mitten av augusti.
Skriv gärna och tyck till om våra punkter, e-postadress:
[email protected]

 

Vänsterpartiet satsar på välfärden!

Det är slöseri att inte satsa på välfärd och jobb. Nya jobb i offentlig sektor är inte en kostnad, det är en investering i en bättre framtid, t.ex. bättre skola, äldreomsorg och vård. Det är mycket viktigare än att sänka skatten. De som tjänar mest betalar mest, behoven skall styra och därför tvekar vi inte, om det behövs, att höja skatten för ökad välfärd i Tyresö

 

1. Arbete åt alla – Stärk välfärden

Vi har inte råd med arbetslösheten!

Vänsterpartiet vill skapa 200 000 nya jobb i offentlig sektor under de kommande fyra åren Då minskar arbetslösheten och vi kan anställa mer där behoven av fler händer finns. 

 • 200 000 nya jobb i hela landet blir 500 nya jobb i Tyresö
 • Alla skall ha rätt till heltidsarbete
 • Hjälp invandrade kvinnor och män att komma in i arbetslivet genom bättre flyktingmottagande och SFI-undervisning.

2. Bygg hyreslägenheter!

Alla skall kunna bo bra med en rimlig hyra. Därför ska vi bygga fler hyreslägenheter, som Tyresö Bostäder skall äga. Stoppa all omvandling av hyreslägenheter till bostadsrätter! Vi vill bygga hyreslägenheter i alla bostadsområden för att öka valfriheten och minska segregationen. 

 • Bygg minst 1 000 lägenheter under de kommande fyra åren. De ska anpassas till funktionshindrade. Bevara våra grönområden och bygg främst på mark, som inte används för fritid och rekreation. Planera bostadsområdena utifrån kvinnors och mäns olika behov.
 • Merparten av lägenheterna skall avgiftsfritt förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen
 • Återinför förtur för människor med särskilda behov  

3. Satsa på barnen!

Alla barn skall kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Stora barngrupper gör att personalen får svårt att hjälpa alla barn.  

 • Minska barngruppernas storlek i förskola, skola och fritids. Det betyder högst 12-15 barn i en förskolegrupp, 20-25 barn i en grundskolegrupp och 30 barn i en fritidsgrupp
 • Alla barn ska kunna nå läroplanens mål. De barn som behöver extra stöd skall få det.
 • Minst en heltidsanställd skolsköterska eller kurator per skola.
 • Inför modersmålsundervisningen i förskolan  

4. Bygg ut fritidsverksamheten!

Bra fritidsklubbar och fritidsgårdar är viktiga, eftersom de fyller en viktig roll i det förebyggande arbetet mot droger, kriminalitet och utanförskap.  

 • Vi vill ha fritidsklubbar för barn 10-12 år i alla kommundelar
 • Öppna de nedlagda fritidsgårdarna i Centrala Bollmora, Trollbäcken och Krusboda. Tyresö Strand skall ha en riktig fritidsgård.

 
 

5. Öka jämställdheten!

Kvinnor är fortfarande underordnade män genom att kvinnor har lägre löner, gör mer obetalt arbete och utsätts för misshandel och kränkningar. Detta måste ändras och vi måste starta redan i förskolan och fortsätta i skolan. 

 • Anställ en kommunal jämställdhetsutvecklare och bilda en jämställdhetsberedning.
 • Höj kvinnors löner och inför försök med förkortad arbetstid inom vården
 • Anställ en heltidsanställd genuspedagog för arbetet med jämställdhet bland barn och ungdomar.
 • Gör gator och bostadsområden till trygga områden för kvinnor och barn att vistas i
 • Permanenta stödet till kvinnojourer och öka antalet jourlägenheter  

6. Arbeta förebyggande!

Många barn och vuxna far illa i vårt samhälle. Missbruk, kriminalitet och vandalisering ökar i takt med ökat utanförskap. Vi prioriterar tidiga insatser.

 • Bygg ut familjecenter och starta fler stödteam för barn och unga
 • Ingen ska behöva vara hemlös i vår kommun
 • Förstärk ungdomsmottagningen   

7. För en bättre miljö!

Vårt sätt att leva innebär stora påfrestningar på miljön. Vi måste byta riktning! Våra barn och barnbarn skall kunna leva i en bra miljö och resurserna fördelas mer rättvist i världen.  

 • Bygg fler gång- och cykelvägar, minska bilismen, bygg ut kollektivtrafiken och öka trafiksäkerheten!
 • Kommunen ska till 2020 ha minskat koldioxidutsläpp och andra klimatgaser med 25%
 • Behåll trängselskatten i Stockholm.
 • Kommunen ska handla miljövänligt, t.ex. miljöbilar och Krav-märkt mat   

8. En bra fritid för alla!

Alla har rätt till en bra fritid. Vi ska en mångfald av kultur och fritidsaktiviteter, som inte uppmuntrar till våld eller är diskriminerande. 

 • Bygg ett kulturhus i Tyresö
 • Fördela föreningsstödet lika till flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Utveckla handikappidrotten
 • Höj föreningsstödet och erbjud lokaler till låg hyra.   

9. Skapa trygghet för äldre och funktionshindrade!

Alla ska oavsett inkomst känna att de får den hjälp de behöver i hemmet eller i äldre- och gruppboenden. Funktionshindrade ska kunna bo i Tyresö på samma villkor som alla Tyresöbor.  

 • Bygg ett nytt äldreboende i kommunal regi i Tyresö Strand och bygg 3-4 gruppboenden för funktionshindrade under mandatperioden
 • Kommunens avgifter ska vara låga för pensionärer med låga inkomster
 • Enklare hjälp i hemmet skall ges till alla över 67 år utan prövning.
 • År 2010 skall s.k. enkla hinder för funktionshindrade vara avhjälpta
 • Anställ fler med två-språkig kompetens   

10. Utveckla demokratin och rättvisan!

Valet i höst är ett val mellan höger och vänster. En högerpolitik ökar klyftorna, medan en vänsterpolitik leder till fler broar mellan människor. De borgerliga ser människan som en kund på en marknad där stor plånbok ger stor makt ochliten plånbok ger minde makt. Vänstern ser människan som kvinnor och män som tar ansvar, visar solidaritet och anser att alla har ett lika stort människovärde.Vi jobbar mot rasism och främlingsfientlighet! 

 • Motarbeta privatiseringar och behåll verksamheterna i kommunal regi
 • Stärk Tyresöbornas inflytande över kommunens politik
 • Inrätta ett medborgarkontor för bättre service och möjlighet att träffa politiker direkt.

 

I bifogad fil kan du läsa hela vårt kommunalpolitiska program!KomPol 2007-2010 tv__ spalter.doc

 

Kopiera länk