Aktuellt

Vänsterpartiets Regionalpolitiska program

Nu kan du läsa det helt färdiga regionalpolitiska programmet.
Här nedan hittar du en kort sammanfattning av de viktigaste frågorna i vårt nya regionalpolitiska program.
Vill du läsa hela laddar nu hem pdf-filen, som bifogas.

NYTT PROGRAM
OFFENSIV REGIONALPOLITIK FÖR JOBB OCH VÄLFÄRD!

Försök med gratis kollektivtrafik, satsningar på infrastruktur och välfärd för att skapa jobb i hela landet och återbäring av Vattenfalls vinster till de vattenkraftproducerande kommunerna är några av punkterna i vänsterpartiets nya regionalpolitiska program som presenterades på fredagen.

Vänsterpartiet i Malmö är intresserade av att driva gratis kollektivtrafik på försök. Kostnaden beräknas till mellan 100-200 miljoner kronor per år.

– Det är en fördelningspolitiskt viktig fråga och skulle i synnerhet gynna ungdomar och kvinnor. Vi tror det skulle gå att genomföra försöket redan 2007, som ett alternativ till de stora statsningar på parkeringshus som övriga partier i Malmö vill genomföra, sa Wilmer Andersen, regionråd i Malmö vid fredagens presskonferens om det reginalpolitiska programmet.

Gratis kolektivtrafik skulle kunna skapa bätter förutsättningar för folk att bo kvar i glesbygd. Vänsterpartiet vill gärna se en breddning av försöket till att också omfatta en glesbygdsregion. En utvärdering av försök i två typer av regioner skulle ge en bra bild av effekterna av gratis kollektivtrafik i landet som helhet.

Programmet i övrigt fokuserar på att ta tillvara på den lokala handlingskraft som finns i både utflyttningsområden och utsatta förorter. Vänsterpartiets strategier för det omfattar demokratisering av makten över arbetet, boendet och miljön i närområdet, satsningar på utbildningsmöjligheter och ett jämlikt tillträde till arbetsmarknaden och entreprenörssatsningar. Dessutom betonas vikten av en väl fungerande närservice för allt från skola, vård och omsorg till handel och kultur.

Regionalpolitiken handlar också om att skapa förutsättningar för en balanserad tillväxt i hela landet. Vänsterpartiet ser fyra huvudsakliga mål för regionalpolitiken: att åstadkomma jämlika levnadsvillkor, en långsiktigt hållbar livsmiljö, en dynamisk ekonomisk utveckling och en utjämning av makten.

Några av de konkreta förslagen i programmet:

Öka tillgång på riskkapital – lokala och regionala investeringsfonder
– Inkomster från vattenkraften förs över till Mål 1-området.
– AP-fonder, pensionskapital som kommuner och landsting förvaltar ska användas för fler jobb i hela landet.
– Öka löntagarnas inflytande och möjligheter att ta över lönsam produktion som riskerar att läggas ned eller flyttas till andra länder.

Fler jobb – full sysselsättning
– Skapa lokala arbetsmarknadsregioner som görs tillgängliga med effektiv kollektivtrafik samt bra och säkra vägar.
– Genomför riktade satsningar på regionala stödjepunkter.
– Tydligare ägardirektiv till statliga bolag – utlokalisering av statliga verk.

Stärk den generella välfärden
– Slå vakt om solidariteten i det kommunala utjämningssystemet.
– Förstärkt polisnärvaro i glesbygd och i mindre tätorter .

Kompetens- och resurscentra för kvinnor
– Säkra en jämställd resursfördelning av offentliga medel till arbetsmarknad och företagande mellan män och kvinnor.

Utveckla högskolornas regionala utvecklingsansvar
– Satsa på fler och starkare lärcentra.
– Fördela utbildningssatsningar över hela landet.
– Satsa på lokalt anpassad och näringslivsanknuten forskning vid små och medelstora högskolor.

Miljöriktiga transporter
– Försök med avgiftsfri kollektivtrafik i storstad och glesbygd.
– Sänk avdragsgränsen för bilreseavdraget i glesbygden.
– Inför kilometerskatt kombinerat med vägtullar miljövänliga alternativ finns.
– Kombiterminaler för sjöfart och järnväg.

Kopiera länk