Aktuellt

Remiss – Vänsterpartiets internationella program

Vårt nya internationella program är nu ute på remiss. Remisstiden går ut den 20 juni kl. 24.00. Remissyttranden skickas till: [email protected]
Förslaget till nytt internationella program är nu färdigt för remissbehandling. Alla medlemmar i partiet, partiföreningar och distrikt har rätt att komma med remissyttranden.

Skicka remissyttranden som bifogad word-fil och /eller inklistrat direkt i mailet.

Yttrandena skall vara konkreta och innehålla förslag på stryknngar, ändringar eller tillägg i programförslaget. Hänvisa till stycke-numreringen i den utskickade texten.

Programmet kommer att omarbetas utifrån inkomna remissyttranden, och sedan skickas ut för behandling på den internationella konferensen den 22-23 oktober i Örebro. Då kommer även förslaget till handlingsplan för partiets internationella arbete att presenteras.

Programmet och handlingsplanen ska slutligen antas av Partistyrelsen i december.

Förslaget bifogas som pdf-fil, men finns också att ladda ner från vänsterpartiets hemsida. Det ligger i högerspalten på startsidan.
Det kommer också att skickas ut som bilaga i nästa nummer av Vänsterpress.

Mvh
Internationella programgruppen

Kommentar Tyresvänstern
Jag föreslår att vi utser en arbetsgrupp som arbetar fram ett remissvar. Beslut om ev. arbetsgrupp kan tas på vårt medlemsmöte den 30 maj.
Inger Gemicioglu

I bofogad bil kan du se Tyresövänsterns remissvar på det internationella programmet.

Kopiera länk