Övrigt

VÄNSTERPARTIETS I TYRESÖ BUDGETFÖRSLAG 2010

Här kan du läsa vårt förslag till budget 2010. Budgetfullmäktige är den 18 november med start klockan 15.00 i C3L:s aula (Mastenområdet). Välkommen att lyssna på debatten!

SAMMANFATTNING AV VÅRT BUDGETFÖRSLAG

Med vänsterpartiets vision ”Ett Tyresö för alla” har vi målsättningen att minska klyftorna mellan våra invånare, vi vill öka, jämställdheten och skapa goda förutsättningar för en framtida välfärd för alla. I Vänsterpartiets förslag till budget för 2010 har vi prioriterat satsningar på att utveckla vår välfärd inom våra kärnverksamheter, förskola, skola och äldreomsorg.

Vi arbetar långsiktigt för att Tyresö ska bli en av landets bästa kommuner när det gäller välfärd, som vi anser är grunden för att alla invånare ska må bra. Vi vill också att vår kommun Tyresö ska vara en föregångare när det gäller miljöfrågor, jämställdhet och en kommun fri från rasism och diskriminering.

Drygt 2 000 gymnasieungdomar bor i Tyresö, hälften av dem studerar på Tyresö gymnasium, som är ett bra gymnasium och som står sig väl i jämförelse med länets övriga gymnasieskolor. Den borgerliga majoriteten föreslår att alla elever i Tyresö som har minst två kilometer till skolan ska få gratis busskort. För oss i Vänsterpartiet är nästa steg att så fort som möjligt ge våra grundskoleelever samma villkor. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen så vill vi underlätta för de elever som har läs- och skrivsvårigheter genom att anställa en speciallärare på Komvux.

Lärartätheten i Tyresö är fortfarande mycket låg. Vi påbörjar en satsning för att öka lärartätheten genom att anställa två pedagoger på heltid i alla klasser i årskurs 1-3.

Vi vill ge alla barn på grundskola/fritids möjlighet till läxläsningshjälp av kvalificerade pedagoger. Det är också viktigt att öka den behovsanpassade ersättningen till grundskolorna, därför får de grundskolor som har många barn i behov av särskilt stöd en extra resurs. Vi återinför kulturbidraget till elever på grundskolan och dessa pengar avsätts i en riktad kulturpeng till de barn som inte omfattas av den statliga satsningen. Vi förstärker modersmålsundervisningen och svenska som andra språk, så att undervisningen kan ske i mindre grupper. Vi reserverar pengar till förskolan för att minska småbarnsgrupperna och satsar på tidig språkträning i förskolan.

Tyresö kommun tar emot ett trettiotal flyktingar varje år. Vi vill att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket med minst det dubbla antalet. Vi har råd och möjlighet att ta emot minst 60 flyktingar varje år. Vi vill också att Tyresö kommun fortsätter och skriver avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Vi vill inrätta en jämställdhetsberedning med förtroendevalda för att stärka arbetet med jämställdhet i kommunen. Så snart ekonomin medger, vill vi också anställa en jämställdhetsutvecklare. Vi vill anställa en genuspedagog på heltid, som kan stötta förskolor och grundskolor i jämställdhetsarbetet.

Vi ser att kostnaderna för barn som far illa ökar och att alltfler barn och unga behöver vård. Vi satsar därför extra pengar för att utöka det förebyggande arbetet för barn och unga. Vi har avsatt pengar för att stärka fritidsgårdarnas verksamhet. Vårt mål är att det ska finnas en fullvärdig fritidsgård i alla kommundelar.

Vänsterpartiet i Tyresö vill satsa på äldreomsorgen. Alla personer med någon form av funktionsnedsättning ska kunna välja hur de vill leva, bo och verka på lika villkor som alla andra kommuninvånare. Vi föreslår att socialförvaltningen ska utreda möjligheten att låta våra äldre själva få bestämma över några timmars omsorg i veckan för en ökad valfrihet i vården. Vi vill också att kommunen ska inrätta en vikariepool så att kontinuiteten i omsorgen förbättras. Vi kommer att följa det fortsatta arbetet med nya tillgänglighetsplanen för våra invånare med funktionsnedsättning.

Ett rikt kultur-, och fritidsliv med många mötesplatser i Tyresö prioriteras. Vi accepterar inte att biblioteken i fortsättningen ska vara obemannade på förmiddagarna. Vi vill inte höja avgifterna till kulturskolan och vårt långsiktiga mål är en avgiftsfri kulturskola.

Till kvinnojouren i Tyresö anslår vi pengar även i denna budget. På sikt vill vi att kommunen ska inrätta ett kriscentrum och ger socialförvaltningen i uppdrag att undersöka och starta upp en sådan verksamhet.

Nu år 2010 förslår vi ingen skattehöjning utan har istället försökt hitta ett antal besparingar inom områden som inte skadar kärnverksamheterna. Vi säger till exempel nej till vårdnadsbidraget och minskar på anslaget till kommunstyrelsen. Vi anser inte att de privata förskolorna ska ha startbidrag och att deras administrationspåslag kan minskas när vi får en gemensam barnomsorgskö i kommunen. Vi tror att den gemensamma fakturahanteringen kommer att spara pengar åt kommunen. Vi vill också starta lokaleffektiviseringar i vårt kommunhus, för att minska de dyra hyreskostnaderna.

Vi beklagar att vi just nu inte kan ladda ned hela bilagan med vårt kompletta budgetförslag. Detta kommer att ske så snart problemet är löst./Inger Gemicioglu

Kopiera länk