Övrigt

TYRESÖ KOMMUNS BUDGET 2009

Den borgerliga majoritetens budget antogs vid budgetfullmäktige den 13 november. Vi i Vänsterpartiet hade självklart ett alternativt förslag med framförallt fler satsningar på våra barn, unga och äldre.

Här kan du läsa Vänsterpartiets reservation till förmån för vårt eget budgetförslag. 

 

Tyresö 2008-11-16

RESERVATION

Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-11-13

§ 3 Strategi- och budgetplan för 2009 samt KELP 2009-2011

Vi i Vänsterpartiet reserverar oss till förmån för vårt budgetförslag 2009 samt KELP 2009-2011

I vårt budgetförslag 2009 fortsätter vi i Vänsterpartiet att arbeta för vår vision "ETT TYRESÖ FÖR ALLA!"

I vårt "TYRESÖ FÖR ALLA" minskar klyftorna, jämställdheten ökar och det skapas goda förutsättningar för framtiden. I Vänsterpartiets förslag till budget finns därför en lång rad tydliga satsningar, som ger alla förutsättningar att utvecklas oavsett varifrån man kommer, vem man är eller vad man bor. Det finns många brister i samhället och vi tänker fortsätta att komma till rätta dem dem. Det krävs att vi hjälps åt och tar gemensamt ansvar för att hela Tyresö ska utvecklas.

Vårt Tyresö ska vara en kommun med "en socialt hållbar utveckling"!

Vårt budgetförslag 2009 innebär att vi vill fortsätta förbättra situationen inom grundskolan, förskolan och äldreomsorgen genom att påbörja arbetet mer fler anställda inom våra kärnverksamheter

Vårt mål är också att det ska finnas en fullvärdig fritidsgård i varje kommundel. Vi vill också satsa på att vårt bibliotek i Centrum ska kunna återinföra söndagsöppet. Det är nödvändigt för att våra invånare i Tyresö ska ha en god biblioteksservice under hela veckan och att vår utställningshall ska kunna komma alla till del. Vi satsar också en halv miljon kronor för att sänka avgifterna till kulturskolan, så att fler barn ska tillgång till sång och musik .Vi är inte nöjda med att endast 10 procent av våra barn och unga har möjlighet att ta del av kulturskolans utbud. Vi anser också att alla barn i årskurs 1-3 ska kunna få läxläsninghjälp på fritidshemmen. Vi satsar också 3 miljoner kronor på att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiets Tyresö ska bli en jämställd kommun!

För att öka jämställdheten inom kommunen satsar vi 0.5 miljoner kronor på att permanenta tjänsten som genuspedagog. Det projekt, som funnits till och med 2008 har varit framgångsrikt. Det är hos de unga som vi kan påbörja arbetet mot stereotypa könsroller. Vi vill också inrätta en jämställdhetsberedning för att arbetet för en jämställd kommun ska ta fart.

Tyresö ska vara en kommun fri från rasism och diskriminering!

Vi vill att Tyresö ska gå med i den Europeiska koalitionen av städer/kommuner mot rasism och detta har vi motionerat om.

Vi anser att Tyresö kan ta emot minst det dubbla antalet flyktingar – från 30 till 60 personer – och vi vill ge våra flyktingar som läser SFI och praktiserar en extra uppmuntran med en stimulanspeng på 500 kronor i månaden, en ersättning som inte ska räknas in i försörjningsstödet. Vidare ska Tyresö kommun varje år skriva avtal med Migrationsverket om att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn.

Tyresö ska bli en av landets bästa kommuner när det gäller att ta emot flyktingar!

Tyresö ska bli ett föredöme i arbetet med miljöfrågorna!

I vår investeringsbudget satsar vi 4 miljoner kronor på att Tyresö kommun skall kunna leva upp till klimatmålen. Vi satsar också 2 miljoner kronor på att förbättra belysningen på våra gång- och cykelvägar för att öka tryggheten. Vi vill också förbättra Tyresös gröna miljö. Vi anser också att det är hög tid att börja rusta upp de allra sämsta skolgårdarna, som finns vid Nyboda, Njupkärrs och Bergfotens skola, en kostnad på 1 miljon kronor under de närmaste 3 åren. För att finansiera våra satsningar har vi gjort omprioriteringar i investeringsbudgeten. Vi säger nej till att bygga en och en halv idrottshall vid Dalskolan, en besparing på 7 miljoner kronor, som vi använder till förbättra miljön i Tyresö.

Finansiering av Vänsterpartiets budget 2009

Vi finansierar vårt budgetförslag genom att återställa skattesatsen till 2007 års nivå, 19.63 per skattekrona. Den borgerliga majoriteten sänkte skatten med 15 öre 2008, trots att de visste att det fanns stora behov inom vår kärnverksamheter och underskott inom förskola och skola.. För att förbättra för våra barn och unga – vår framtid – anser vi det helt rimligt att återställa skatten till 2007 års nivå.

Vi föreslår också besparingar på nära 12 miljoner kronor. Besparingar som inte kommer att drabba våra kärnverksamheter. Totalt ger detta oss i Vänsterpartiet dryga 26 miljoner kronor, varav merparten går till förskola, grundskola och äldreomsorg. Vi i Vänsterpartiet finansierar alltid våra budgetförslag seriöst och föreslår inga orealistiska besparingar. Det osäkra läget på världsmarknaden, ett stort antal varsel inom svensk industri, osäkerheten på bostadsmarknaden och en ökande arbetslöshet, gör att vi valt att vara återhållsamma med skattehöjningar. Med vårt budgetförslag 2009 anser vi att vi tar ett stort ansvar för Tyresö kommuns ekonomi.

Vi i Vänsterpartiet kan inte som den borgerliga majoriteten "känna oss nöjda" med utvecklingen i kommunen. Vi är en av landets sämsta kommunerna när det gäller lärartäthet inom våra grundskolor. Vi behöver minska våra stora barngruppen inom förskolan och det behövs fler anställda inom äldreomsorgen. Fortfarande går flera av resultatenheterna inom förskolan och grundskolan med stora underskott. Den borgerliga satsningen på grundskolan 2008 har inte inneburit att fler lärare anställts, tvärtom har den gått åt till att täcka redan befintliga underskott. Under 2009 kommer vi med största sannolikhet inte heller uppleva att vi får en bättre situation för våra barn och unga. Vänsterpartiet anser att det finns stora behov att tillgodose, innan vi som politiker kan slå oss till ro och känna oss nöjda, om det någonsin är möjligt.

Vi i Vänsterpartiet kommer att fortsätta kampen för att vår kommun skall bli "Ett Tyresö för Alla".

Vår politik handlar om att våra barn och unga skall få en bra start i livet, våra äldre skall få en bra omvårdnad på gamla dagar, fler flyktingar kan få ett hem i Tyresö, vi vill ha en ökad jämställdhet i kommunen och bli Sveriges bästa miljökommun.

Vänsterpartiet i Tyresö, den 16 november 2008

Inger Gemicioglu (v)                  Elisabeth Hedlund (v)

Senast den 23 november kan du läsa hela vårt budgetförslag i en bifogad fil. Ha bara lite tålamod.

 

 

Kopiera länk