Aktuellt

DETALJPLANERNA FÖR STRANDÄNGARNA ANTOGS DEN 12 AUGUSTI

På ett extra kommunfullmäktige beslöt den borgerliga majoriteten att anta detaljplanerna för Strandängarna, trots en stark opinion emot. Vi har definitivt ett demokratiskt underskott i vår kommun Tyresö!

 

 

Först och främst hoppas vi i Vänsterpartiet att alla ni, som läser vår hemsida, har haft en riktigt skön sommar och semester.

Strandängarna

Efter återremiss av detaljplanerna för Strandängarna på grund av begäran om folkomröstning från Tyresös invånare väcktes självklart förhoppningar både hos oss i Vänsterpartiet och våra invånare att den skulle leda till någonting. Vi hade förväntat oss att den borgerliga majoriteten nu skulle lyssna till den starka opinion som fanns. 

Med ack, så besvikna vi blev! På sista kommunstyrelsesammanträdet i juni avslogs begäran om folkomröstning med hänvisning till att namnlistorna inte var korrekta. Dessutom begärde den borgerliga majoriteten att vi skulle ha ett extra kommunfullmäktige den 12 augusti. Det extra mötet skulle föregås av en informationsträff för Tyresös invånare. Datum för denna sattes till 6 augusti, då många av våra invånare fortfarande är på semester. Det gav inte våra invånare någon möjlighet till extra dialog utan får snarare ses som en skenmanöver.

På det extra kommunfullmäktigesammanträdet den 12 augusti diskuterades frågan om byggnation på Strandängarna i en tre timmar lång debatt.

En stor del av debatten kom naturligt nog att handla om demokratifrågan och invånarnas möjligheter att i praktiken vara med och påverka hur vi bygger och planerar i vår kommun.

Det framgick klart och tydligt att den borgerliga majoriteten nu snabbt ville ha ett beslut om detaljplanerna för Strandängarna. Flera av de borgerliga ledamöterna deklarerade klart och tydligt att "vi anser att vi har lyssnat färdigt" och "det har inte framkommit något nytt i ärendet". Den starka opinion, som finns bland våra invånare, var den borgerliga majoriteten inte beredd att ta hänsyn till.

Socialdemokraterna begärde återremiss ytterligare en gång. Vi i Vänsterpartiet valde att stödja den och det gjorde även miljöpartiet. Åtminstone skulle vi genom en återremiss få en chans att ha fokusgrupper, ytterligare kartlägga naturvärdena och skyddsvärdena i området samt ha en fortsatt dialog med berörda intressenter. Vänsterpartiet har hela tiden stött invånarnas krav på en folkomröstning, men i kommunfullmäktige var det enda rimliga alternativet att i första hand stödja återremissen. 

Återremissen röstades bort med 29 röster emot och 21 röster för (endast 50 ledamöter var närvarande). Därefter beslutades att anta detaljplanerna. Vänsterpartiet yrkade då på avslag på detaljplanerna med hänvisning till följande:

–         detaljplanerna tar inte hänsyn till den känsliga miljön i området

–         vi vill att strandskyddet ska bevaras

–         trafiksituationen i området är inte tillfredsställande löst

–         vi anser att en del av byggnationen ska innehålla lägenheter med hyresrätt

Vi anser också att planprocessen om Strandängarna inte varit tillfredsställande. Den borde föregåtts av ett programsamråd i samråd med berörda partier och våra invånare.  

Vi i Vänsterpartiet är upprörda över att den borgerliga majoriteten inte har respekt för den starka opinion, som bland annat namninsamlingen för en folkomröstning gav uttryck för. Det extra informationsmötet, som hastigt sattes in, visar också att det aldrig fanns någon vilja att seriöst ompröva detaljplanerna. Det är djupt odemokratiskt att behandla våra invånare i Tyresö på det sätt som majoriteten gjort. 

Nu återstår för våra invånare att överklaga detaljplanerna. Dessutom väntar vi med spänning på tingsrättens dom i det mål som handlar om huruvida Tyresö kommun brutit mot avsiktsförklaringen med Tyresös mark- och tomtägarförening.

Vänsterpartiet har lämnat en reservation till förmån för vårt yrkande om avslag gällande detaljplan 1 och 2 för Strandängarna.

Reservationen kan du läsa i bifogad fil.

Inger Gemicioglu/ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet

 1 1 och 2 strand_ngarna 080812.doc

 

Kopiera länk